Çankaya İmar A.Ş.

ÇANKAYA İMAR BELDE GEREKSİNMELERİ PROJE, İNŞAAT MALZEMELERİ VE MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ana Sözleşme

Kuruluş:

Madde 1 – Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Yasasının anonim şirketlerin ani biçimde kurulması hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucu Ortak Uyruğu Vergi No Adresi

Çankaya Belediye Başkanlığı T.C 229 002 9238 ÇANKAYA/ANKARA

Şirketin Ticari Ünvanı :

Madde 2 – Şirketin adı, Çankaya İmar Proje İnşaat Maden Belde Gereksinmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.

Amaç Ve Konu:

Madde 3

Ülkemizde yaşanan kentleşme süreçlerinin ortaya çıkardığı oluşumları, çağdaş kentsel çevrelerin yaratılması doğrultusunda yönlendirmek; var olan alanların geliştirilmesinde ve yeni oluşacak kentsel çevrelerde sağlıklı, yüksek nitelikli bir yapılaşmaya öncülük etmek, her türlü kentsel kullanım için yapılacak düzenlemelerde şehircilik, kentsel tasarım mimarlık, mühendislik ve öteki çevre bilimlerinin bilişim ve teknolojinin vardığı çağdaş birikimi yansıtan çözümler araştırmak, geliştirmek ve uygulamak; yapı ve altyapı donanımlarının ucuz, sağlıklı üretilmesine yardımcı olmak; hızlı nüfus artışından doğan konut ve arsa açığının kapatılmasında tüm kaynakları en akılcı kullanımlarla hızla aktarabilen nitelikte, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında örnek olabilecek yaratıcı projeler üretmek ve uygulamak öncelikle Çankaya Belediyesi, diğer belediyeler, birlikler, kamu kurum ve kuruluşları kooperatiflerin bu alandaki çalışmalarına katkı sağlamak, beldenin daha çağdaş bir görünüm alması ve daha güçlü ekonomik zenginliğe ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla konusu amme hizmeti olan anonim şirket kurulmuştur.

Bu amaca yönelik olarak anonim şirket;

 1.  Her türlü ham, yarı mamul ve mamul madde üretimi, araç, gereç, mobilya makina, elektrik, elektronik eşya, cihaz, teçhizat ve tesisatın ticaret, ithalat, ihracatını yapabilir. Bunların paketlenmesi, ambalajlanması, dağıtımı. pazarlamasını alanlarında çalışmalar yapabilir. Her türlü eski eşyanın, elektrikli elektronik eşyanın tamir, bakım tadil, geri dönüşüm/kazanım ve satışı için gerekli organizasyonu yapabilir, tesisleri kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir satabilir, devredebilir.
 2. Kentsel mekanlar (park. bahçe, oyun, spor, gezi yerleşim ve sit alanları, yol, kaldırım meydan ve pazaryerleri vb.) için gerekil olan; asfalt, plak taş, beton karo, bordür, büz, merdiven, çit, direk, istinat duvarı gibi beton, ahşap, metal, prefabrik vb yapı elemanları/malzemeleri üretebilir, alabilir, satabilir. Bunların paketlenmesi, ambalajlanması, dağıtımı, pazarlanması, alanlarında çalışmalar yapabilir. Gerekli malzemenin temini için kum, çakıl, ve taş ocakları, beton santrali, asfalt plenti gibi gerekli tesisleri kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir.
 3. Gıda, tüketim malları alım, satım, pazarlama iç ve dış ticaret, ithalat ve ihracat, taahhüt, ulusal ve uluslar arası temsilcilik, acentalık, komisyonculuk, toptancılık, perakendecilik işlerini yapabilir, bu işlerin gerektirdiği tesisler seralar, kentsel e kırsal kesimlerde Pazar yerleri/alanları kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir.
 4. Her türlü otomotiv sanayi ve yan sanayi mamulleri, iş ve inşaat makineleri, motosikletler ve bisikletler, her türlü motorlu jeneratör, ambalaj ve baskı makineleri, bunların yedek malzemeleri, her türlü araç lastikleri ticaret, ithalat, ihracatını yapabilir. İş ve inşaat makineleri, motorlu taşıt, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon çekici alabilir, nakliye amaçlı kullanabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, gerektiğinde bağış yapabilir, devredebilir.
 5. Petrol ve petrol yan ürünleri, maden yağlar alabilir, salabilir, ithal edebilir. Konu ile ilgili tesisler, akaryakıt satış ve servis istasyonları ile bunlara müteferri tesisleri kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir. Her türlü gerçek kişi. tüzel kişi,kurum, kuruluş, belediye ve birliklerin akaryakıt, fuel-oil, madeni yağ ve yan ürün ihtiyacını karşılamak için yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketler ve kişilerle anlaşma, sözleşme, ortaklık yapabilir, her türlü taşınır ve taşınmaz mal kazanabilir/edinebilir, kiralaya bilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir.
 6. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı kazanabilir/edinebilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir. Mülk alabilir, inşaat yapabilir, bayilikler kurabilir, gerekli ticari ve sınai girişimler kurabilir, ortak olabilir. Yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere ortak olabilir, hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, hisse ve tahvillerini, diğer menkul kıymetleri alabilir, satabilir.
 7. İhtira beratı (patent), marka, model, resim, amblem, ticari unvan, know-how ve diğer sınai mülkiyet hakları yaratabilir, kazanabilir, edinebilir, alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir. Konu ile ilgili lisans anlaşmaları, ticari sözleşmeleri yapabilir.
 8. Her türlü planlama, arsa ve arazi geliştirme, kentsel tasarım, mühendislik, peyza, park bahçe, çevre düzenleme ve altyapı projeleri yapabilir, yaptırabilir, uygulayabilir, uygulatabilir.
 9. Çağdaş kentleşmenin gereği olarak toplu konut alanları ve gecekondu önleme bölgeleri ve diğer kentsel alanlarda gerekli alt yapı çalışmaları ve imar planları yaparak ucuz, düzeli ve inşaata hazır arsa üretebilir, satabilir.
 10. Araştırma geliştirme (Ar-Ge) niteliği olan, bilim ve teknolojinin gelişmesi için yeni bilgi elde etmeyi sağlayacak çalışmalar yapabilir, mevcut ve yeni bilgilerle yeni malzeme, ürün, araç, yazılım dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler üretebilir, mevcut olanları geliştirmek amacı ile çalışmalar yapabilir ve bunları pazarlayabilir.
 11. Şirket konularıyla ilgili tüm alanlarda müşavirlik/danışmanlık, etüt, proje fizibilite, denetleme çalışmaları yapabilir, yaptırabilir, yönetsel, teknik, mali, fizibilite (yapılabilirlik) raporları hazırlayabilir, hazırlattırabilir.
 12. Her türlü bilişim donanımlarını ve yan donanımlarını alabilir, satabilir, teknik desteğini, bakını onarım hizmetlerini verebilir. Her türlü proje bazlı özel yazılımları üretebilir/geliştirebilir, alabilir, satabilir, teknik desteğini verebilir. Her türlü lisanslı yazılımları alabilir, satabilir, teknik desteğini verebilir. Her türlü bilişim hizmetleriyle ilgili destek verebilir, hizmet alabilir ve satabilir.
 13. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri vb. Bilgi Sistemleri ile Takip Sistemleri kurulması konusunda çalışmalarda bulunabilir, yazılını geliştirme desteği sağlayabilir, envanter ve analiz çalışmaları yapabilir, gerekli istemleri kurabilir. Verileri aktarabilir, işletime alabilir, sistemi kiralayabilir, satın alabilir. Kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlerle, belediyelere ve birliklere anahtar teslimi bilişim projeleri ve uygulamaları yapabilir.
 14. Konuyla ilgili her çeşit organizasyon, manejerlik, pazarlama, düzenleme satışları yapabilir. Yurt içinde ve yurtdışında tur organizasyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde şenlik, festival, sergi, panayır, seminer, sempozyum, bilim, eğitim, kültür sanat kurs vb etkinlikler düzenleyebilir, bu tür etkinliklere katılabilir, bu konuda kamu ve özel kurum kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Ulusal ve uluslararası düzeyde sergi, teşhir merkezi vb. açabilir ve bunlarla ilgili her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikleri yapabilir, organize edebilir, işletebilir. Yurt içinde ve yurtdışında temsilcilik, yetkili satıcılık, dağıtıcılık, bayilik, acentalık işlerini yapabilir.
 15. Araziler alabilir, satabilir, kazanılmış/edinilmiş ve mevcut araziler üzerinde turizme elverişli tesisler, otel, motel, kamping mokamp, yurt, hostel, pansiyon tatilköyü. Termal istasyonu, plaj lokanta, kafeterya, büfe, Kafe gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yeme-içme işlevlerine hizmet eden ve mümessil yerleri, gümrüklü veya gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri, marina, yatçılık, otel ve diğer rezervasyon büroları araç kiralama büroları, garajlar, soğuk hava tesisleri bina ve depolar, kongre, sinema tiyatro, sanat vb merkezleri, salonları ile eklentilerini kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, doğrudan kendisi inşa, tadil, tefriş edebilir.
 16. Her türlü katı atığın toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü/kazanımı ile ilgili tesisleri kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir. Konu ile ilgili alım satım vb ticari faaliyetleri yürütebilir, yürüttürebilir.
 17. Matbaacılık, basım, süreli/ süresiz yayın, görsel işitsel yayın işleri yapabilir, dergi, gazete, kitap, afiş, broşür vb. konularda her türlü basımevi/matbaa, tasarım, dağıtım organizasyonlarını ticari faaliyet olarak alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir.
 18. Hastane. poliklinik, laboratuar, araştırma merkezi, röntgen, tetkik ve teşhis laboratuarları ile her türlü sağlık taramalarını gerçekleştirecek seyyar ve sabit üniteler oluşturabilir. Bunlara ilişkin donanımları sağlayabilir, ayrıca tıbbi araç-gereç konusunda temsilcilik ve bayilikler alabilir. Her türlü ilaç, aşı, tıbbi araç ve gereç ithali ile bunların çalıştırılması, dağıtımı ile ilgili şubeler açabilir, yürütümünü sağlayabilir, ilaçlama, dezenfeksiyon çalışmaları yapabilir, bununla ilgili araç-gereç alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, personel ve teknik destek hizmetleri verebilir. Çevreve halk sağlığını ilgilendiren her konuda yatının yapabilir, girişimlerde bulunabilir.
 19. Evcil hayvan barınakları açabilir, kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, bu konu ile ilgili her türlü girişimlerde bulunabilir. Sokak hayvanlarının usulüne uygun, insancıl yöntemler kullanarak toplanması, bakımı, beslenmesi tedavisi operasyonlarının yapılması, rehabilitasyonu, parazitlerle mücadelesi, acil tıbbi yardımı, aşılanması, küpeleme ile işaretlenmesi ve uygun olanların alındıkları bölgelere kayıt altına alınarak bırakılması faaliyetlerini yapabilir.
 20. Fidanlık, fidelik, çiçeklik, meyve ve botanik bahçeleri, sera, ağaç parkı (arboretum) tesisleri kurabilir, alabilir, kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ürünleri salabilir, bu konu ile ilgili her türlü girişimde bulunabilir.
 21. Otopark işletmeciliği yapabilir, yaptırabilir, konuyla ilgili ortaklıklar kurabilir.
 22. Her türlü faaliyet alanında, çeşitli niteliklerde personel ile başta kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere, birliklere hizmet taahhütlerinde bulunabilir, bu konudaki her türlü ihalelere katılabilir ve teknik destek sunabilir. Bu personelin meslek ve hizmet içi eğilim ve gelişim programlarını düzenleyebilir.
 23. Şirket vakıf ve dernekler kurabilir, kurulmuş veya kurulabilecek vakıf ve derneklere üye olabilir.
 24. Gerek kendi arsa ve arazilerinin gerekse özel ve tüzel kişi ve kurumlara belediyelere, özel idarelere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde konusu ile ilgili her türlü ticari tesis satın almak, inşa etmek bunları kiralamak kiraya vermek işletmek, satmak, satın almak ve bunları üçüncü şahıslara devir etmek, ilgili ürünler ve mamulleri ile bunların imalatında kullanılan makine ve teçhizatlarının alım ve satımını yapmak; Menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve diğer ayni haklar tesis, kabul ve fek etmek, kendisi veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkullere ilişkin tapu sicilinde tescil talebinde bulunmak ve kendisi ve başkaları için menkul ve gayrimenkuller üzerinde ayni ve sair haklara sahip olmak; Faaliyetlerini gerçekleştirilmesine ilişkin her türlü özel depo, ofis, bina, inşaat alanı ve gayrimenkulu veya diğer tesisleri kurmak, ihdas etmek, kiralayıp kiraya vermek, işletmek veya transfer etmek; Her nevi bina ve arazi ile Medeni Kanun hükümlerine göre gayrimenkul sayılan bilimum ma gayri
 25. Aracılık yapmamak kaydıyla, şirketin işler için yerli ve yabancı banka VE benzeri finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzer yedileri temin etmek ve gerektiği takdirde bunlar karşılığında veya üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak menkul ve gayrimenkullerini teminat göstermek, ipotek tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde sair yükümlülük tesis etmek
 26. Aktifinde bulunan arazi ve arsaların bir kısmını veya tamamını arsa karşılığı hasılat paylaşımı veya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı veya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile inşaat müteahhit firmalara ihale yoluyla vererek konut, işyeri, ve/veya her türlü ticari tesis inşaa ettirmek, bu sözleşmelerle ilgili olarak satışlar ve satış hasılatına ilişkin işlemleri bizzat takip etmek, gerekli olduğunda şirket adına açılacak bir hesapla satış hasılatını biriktirmek.